Welkom op de website van Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug

Ons doel:
In de statuten van de stichting is de doelstelling als volgt omschreven:
a. In algemene zin: mensen te ondersteunen om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving
b. meer in het bijzonder: ondersteuning te verlenen aan asielzoekers en vluchtelingen en daarmee hun participatie in de samenleving te bevorderen
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• het (doen) werven en coachen van vrijwilligers
• het (doen) realiseren van taalcoaching
• het (laten) aanbieden van werkervaringsplaatsen, stageplaatsen en vrijwilligerswerk
• het verlenen van diensten in opdracht van overheden
• het zoeken van samenwerking met partners voor een integrale ondersteuning van asielzoekers en vluchtelingen
• andere activiteiten die het doel van de stichting bevorderen

Activiteiten:
• Taalcoaching www.taalcoachingheuvelrug.nl
• Prima Perspectief www.primaperspectief.nl
• Coach4You

Coach4You zet zich ervoor in om kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken succesvol door de brugklas te helpen. Coach4You Utrechtse Heuvelrug maakt deel uit van de stichting Gilde UH en is onderdeel van de landelijke Coach4You organisatie. Elke afdeling is daarin autonoom en zal met de beschikbare menskracht en middelen opereren: www.coach4you.org

Financiering:
De activiteiten van de stichting worden gefinancierd uit subsidies, giften en donaties. De belangrijkste subsidieverstrekkers zijn momenteel de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Provincie Utrecht, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en het Nouwenfonds. In het recente verleden zijn ook subsidies verstrekt door het Oranjefonds en het VSB-fonds.